Anna Månsson Nylund och Lisa Molin arbetar båda i Göteborg och det förhållningssätt till läs- och skrivundervisning som de presenterar i Läs- och skrivundervisning som gör skillnad är för mig välbekant. TCRWP – Teachers College Reading and Writing Project är en tankesmedja i USA som arbetar för att alla elever skall kunna få tillgång till undervisning som gör att de utvecklas till goda läsare och skrivare. För ett tiotal år sedan landade tankarna i Göteborgs stad och jag har följt den implementeringen med intresse. I boken har författarna en teoretisk del (vi pratar socialkonstruktivistiska lärteorier) och en fyllig del med praktiska exempel på hur lärmiljöer kan byggas upp som främjar en helhetssyn på språk- och kunskapsutveckling. Det handlar om explicit och processorienterad undervisning som stärker elevernas språkliga medvetenhet, språkliga förmågor och låter deras identitet utvecklas i meningsfulla sociala sammanhang. De menar att en god och strukturerad undervisning låter alla elever få möjlighet att lyckas och att den i förlängningen undanröjer det som utgör hinder för en god utveckling för alla elever. Jag håller förstås med, det är ett förhållningssätt som jag har varit ambassadör för både som klasslärare och som speciallärare.

En av boken poänger är att man som elev behöver möta texter i samspel med andra, högläsningens och det gemensamma textsamtalet är centralt. Den vänder sig till pedagoger verksamma på lågstadiet – den viktigaste av åldrar där läsandets och skrivandet grundläggs. De förmågor som är så viktiga för att utveckla och stärka elevernas tilltro till sina möjligheter att deltaga i och påverka samhället. Boken har tydliga kopplingar till Lgr 22 och exemplen visar på hur man systematiskt kan koppla samman skönlitteratur, sakprosa och skrivandet av texter. En framgångsfaktor är tillgång till många olika typer av texter och koppling till elevernas egna erfarenheter, språkutvecklande och varierande undervisningsmetoder och en formativ bedömning som hela tiden utvärderas. Jag vill rekommendera alla lärare som arbetar med de yngre åldrarna att läsa den här boken. Den är inspirerande och verksamhetsnära samtidigt som den har en tydlig forskningsförankring som gör att det är lätt att navigera sig vidare i referenslistan för den som vill läsa mer.


Om boken

Läs- och skrivundervisning som gör skillnad, Anna Månsson Nylund, Lisa Molin, Natur & Kultur (2022), 184 s

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.